Klub Českých Turistů

odbor TJ Nový Jičín

KČT Nový Jičín » Všeobecné podmínky

VŠEOBECNÉ PODMÍNKY

Všeobecné podmínky pro účast na zájezdech KČT, odboru TJ Nový Jičín

Pro účastníky jedno- i vícedenních autobusových zájezdů pořádaných Klubem českých turistů, odbor TJ Nový Jičín (dále jen KČT Nový Jičín), platí následující podmínky:

1. Závazná přihláška:

Přihlásí-li se zájemce na zájezd (e-mailem nebo SMS zprávou, případně osobně u vedoucího zájezdu), stvrzuje tím, že souhlasí s níže uvedenými podmínkami.

2. Zrušení zájezdu účastníkem - storno poplatky:

  • zrušení zájezdu měsíc před odjezdem - žádný poplatek se neúčtuje
  • zrušení zájezdu od 14 dnů do měsíce před odjezdem - přihlášený zaplatí 30% ceny zájezdu
  • zrušení zájezdu 7 - 13 dnů před odjezdem - přihlášený zaplatí 50% z ceny zájezdu
  • zrušení zájezdu 6 - 2 dny před odjezdem - přihlášený zaplatí 80% z ceny zájezdu
  • zrušení zájezdu 1 den před odjezdem, v den nástupu nebo při přerušení zájezdu z vlastní vůle - přihlášený zaplatí 100% z ceny zájezdu
  • Výše uvedené se nevztahuje na případy, kdy je již zaplacena záloha na ubytování, která se řídí podmínkami poskytovatele ubytování. Tyto případy budou řešeny individuálně.

Jestliže se účastník nedostaví na zájezd a nemá zaplaceno, je povinen zájezd dodatečně uhradit. Nebude-li poplatek zaplacen, bude to zohledněno při účasti na dalších zájezdech, kdy bude vyžadována platba předem, jinak bude veden jako náhradník.

3. Od storno poplatků je účastník osvobozen v následujících případech:

  • Účastník zájezdu najde za sebe náhradu. Náhradník bude zařazen mezi účastníky zájezdu namísto účastníka, který svoji účast zrušil.
  • Onemocní-li účastník zájezdu a bude nucen podrobit se lékařskému ošetření. Účastník zájezdu předloží potvrzení podepsané lékařem nebo nemocenský lístek.
  • Dojde-li k onemocnění rodinného příslušníka a tento vyžaduje trvalou péči. Opět je nutné potvrzení lékaře.
  • Dojde-li k nepředvídatelné události (např. úmrtí v rodině nebo živelná pohroma jako povodně, požár …) Účastník zájezdu předloží patřičný doklad z městského úřadu.

4. Zájezdy ve spolupráci s cestovní kanceláří (CK)

Při zájezdech pořádaných ve spolupráci s cestovní kanceláí platí od data podání závazné přihlášky a zaplacení zálohy této organizaci Smluvní podmínky dané CK. Případné odhlášení ze zájezdu po tomto termínu si vyřizuje každý účastník sám.

5. Zrušení zájezdu ze strany KČT Nový Jičín

KČT Nový Jičín si vyhrazuje právo zrušit zájezd z důvodu malého počtu přihlášených do daného termínu nebo z důvodu nepředvídaných závažných skutečností. Všem přihlášeným bude v takovém případě vrácena zaplacená cena zájezdu v plné výši bez dalších náhrad.

6. Respektování Všeobecných podmínek KČT Nový Jičín

Vedoucí zájezdu má právo nepřijmout zájemce, který nerespektuje Všeobecné podmínky pro účast na zájezdech nebo pokyny vedoucího. Toto se týká také dřívějších prohřešků, kdy účastník svojí nepřizpůsobivostí narušoval průběh zájezdu nebo pohodu ostatních účastníků zájezdu.

7. Platnost Všeobecných podmínek KČT Nový Jičín

Tyto Všeobecné podmínky pro účast na zájezdech byly schváleny na výroční členské schůzi KČT, odboru TJ Nový Jičín a nabývají platnosti k 1. 4. 2015.

Ing. Martina Fiedlerová
Předsedkyně KČT, odboru TJ Nový Jičín